Nagy Zsolt: Józanságmunka, változás, felépülés

A tehetetlenség belátása, a segítségkérés aktusa, a segítség elfogadása, majd ennek mentén a remény megjelenése jelzi a felépülési folyamat kezdetét a szerfüggők életében. A folyamatot jelölő „recovery” szó, az eredeti angol kifejezés egyik jelentése, árnyalata a „visszanyerésre” is utal, vagyis arra a folyamatra, amelynek során a függő visszanyeri cselekvőképességét – a „sanity” szó egy másik lehetséges fordításában „ép elméjét” – ahogy az Anonim Alkoholisták önsegítő közössége fogalmaz.

A tehetetlenség belátása, a segítségkérés aktusa, a segítség elfogadása, majd ennek mentén a remény megjelenése jelzi a felépülési folyamat kezdetét a szerfüggők életében. A folyamatot jelölő „recovery" szó, az eredeti angol kifejezés egyik jelentése, árnyalata a „visszanyerésre" is utal, vagyis arra a folyamatra, amelynek során a függő visszanyeri cselekvőképességét - a „sanity" szó egy másik lehetséges fordításában „ép elméjét" - ahogy az Anonim Alkoholisták önsegítő közössége fogalmaz.

A józanodás - a domináns kultúra többnyire instant megoldásokat, gyors enyhülést, azonnali fájdalomcsillapítást ígérő módszereivel szöges ellentétben - lassú, folyamatos és kitartó személyes munkát, cselekvő erőfeszítést igényel. Ennek a folyamatnak a leírására javaslom a  józanságmunka fogalmát, ami értelmezésemben a felépülő személy változásra való törekvését, permanens önátalakítását, reflektált létmódját, és folyamatos önkorrekcióját, vagyis az önmeghaladás műveleteit jelöli. Józanságmunka alatt a felépülő függő önmagán végrehajtott, a változást célzó, egyben magából a változásból fakadó, az önmeghaladást és ön-transzformációt elősegítő, a gondolkodás, a beszéd és a cselekvés egységét célzó erőfeszítéseit értem, melyek a józanság megtartását, életminőségének javítását, és a felépülésben szerzett személyes tapasztalatok átadását foglalják magukba. A józanságmunka aktív, folyamatos, közösségi keretben zajló műveletek sora, amelyek egyaránt célozzák az őket végrehajtó személy felépülését, és a személyt támogató közösség erősödését.

Egyes elméletek szerint[1] a hatékony és sikeres józanságmunka segítségével „felépülési tőke" - más fordításban „józanságtőke"[2] - halmozható fel. Az elméletet kimunkáló W. White alapvető állítása az, hogy értelmes és teljes élet egy krónikus betegséggel együtt élve is lehetséges. White szerint a felépülési tőke növelése egyszerre cél és erőforrás. A felépülési tőke nem más, mint a javuló életminőség és a képességek növekedésének megélt tapasztalata.  A felépülési tőke növekedése olyan empowerment, ami az értékes, független és méltóságteljes élet reményét hordozza a felépülő számára, és a bizalom, az önmagával való törődés, a szabad választás, az önkéntes, társas kapcsolatok, az új identitás, és az egészséges élethez szükséges képességek esélyét jelenti számára.

A felépülési tőke a felépülő életének három fő területén jelenthet hatékony támogatást. A személyes felépülési tőke (testi, lelki és érzelmi egészség, spiritualitás, anyagi biztonság, lakhatás, iskolai végzettség), a társadalmi felépülési tőke (partnerkapcsolat, barátság, támogató hálózat, önsegítő csoporthoz, illetve politikai, vallási, szakmai közösséghez tartozás), valamint a közösségi felépülési tőke (közösségi és érdekvédő csoportokhoz tartozás, szabadidős és rekreációs kapcsolati háló, egészségügyi és terápiás kapcsolatok, továbbtanulás, felnőttképzés) egyaránt segíthet a stresszel való megküzdésben, és javíthatja a felépülő saját életével kapcsolatos elégedettségét. Mindez a felépülés erőforrás-központú szemléletét jelenti, mely szerint minél nagyobb a felépülési tőke, annál jobbak a felépülő esélyei a hosszú távú, eredményes talpra állásra, vagyis a felépülési tőke gyarapodása, építése egyenesen arányos a talpra állás eredményességével. Ugyanakkor a felépülési tőke nem statikus, hanem növekedhet és apadhat is az élet egyes területein.

Mivel az aktív, szerhasználó függő cselekvési terét a kényszeres szerhasználat végletesen behatárolja, a józanságmunka elvégzésének lehetőségét a teljes szermentesség teremti meg, ám annak elérésével a függő csak a józan világ kapuján lépett be, továbbhaladásának sikere a józanságmunka intenzitásán, saját hajlandóságán és kitartásán, alázatán és taníthatóságán múlik. A felépülő negatív szabadsága, vagyis a szermentesség (szabadság valamitől) jelen esetben is csupán - szükséges, de nem elégséges - feltétele pozitív szabadságának, a minőségi életnek (szabadság valamire). [3]

A segítséget kérő függő a segítségkéréskor szinte minden esetben saját prekoncepcióinak és tapasztalatainak foglyaként érkezik a felépülés társas terébe. Elvárási horizontján előkelő helyen szerepel - talán a magyar pszichoanalitikus iskola és a korábbi kezelési epizódok ebben a vonatkozásban némileg terhesnek tekinthető örökségeként - az analízis iránti igény, mivel a függőség vélt vagy valós okainak feltárását - tévesen - az addiktológiai szakma egy része is annak megoldásával azonosítja. Arra számít, hogy a felépülési program mindenekelőtt a szerhasználatával vagy ivásával, annak mennyiségével, gyakoriságával foglalkozik majd. Arra készül tehát, hogy a felépülési program/terápia a „mennyit ittál?", „miért ittál?", a korábbi sikertelen kezelési epizódokból már jól ismert kérdéseire keresi majd a válasz. Leginkább pedig azt reméli, hogy ezúttal is az ő felelősségvállalása és józanságmunkája nélkül mások próbálnak majd „segíteni a „problémáján". A magyar nyelvben közkedvelt „segíteni valaki problémáján" retorikai fordulat a tanult tehetetlenség nyelvén beszél, általában hierarchikus viszonyt feltételez, és az érintett személy aktív, cselekvő felelőssége saját helyzetének megoldásában az ilyen típusú gondolkodásmódban háttérbe szorul, legtöbbször fel sem merül.

A felépülési programba/terápiába belépő függő első tapasztalatai között van az a felismerés, hogy a józanodás során a fenti kérdések gyakorlatilag inadekvátak és a felépülés sikere szempontjából irrelevánsak. Fokozatosan világossá válhat számára, hogy a felépülés az ő mindennapi aktív részvétele nélkül nem fog működni, mivel - ahogy azt példáuzl a 12 lépéses programok gyűléseinek végén elhangzó lelki béke imáját követően számos helyen elmondják - csak akkor „működik, ha működteted". A felépülési program pragmatikus alapokon áll, elsődleges célja az „itt és most"-ban gyakorlati segítséget, használható tapasztalatot, illetve - a társas tanulás elméletét megidézve - személyes mintát kínálni a függő által elvégzendő józanságmunkához.

 

Segítés és önsegítés különbségei

 

„SEGÍTÉS"

ÖNSEGÍTÉS

Miért iszol?

Egyén - „Te ittál"

„Ezt kell tenned!"

„Majd én kigyógyítalak"

Akaraterő kérdése

Van gyógyulás

Hogyan ne igyunk?

Közösség - „Mi józanodunk"

„Nekünk ez működött"

Felelős vagy magadért!

Tehetetlenség beismerése

Lehetséges a felépülés

 

 

 

A józanságmunka célja a folyamatos változás, ami alatt elsősorban a korábbi, a szerhasználat folyamán és folytán megrekedt, többnyire a maladaptív működés jeleit mutató szenvedélybeteg személyiség fejlődését és növekedését, illetve a kapcsolatok gyógyítását érti a program. A felépülők „előre menekülési" stratégiáját az is indokolja, hogy választott szer elhagyása önmagában nem több, mint amit Watzlawik és munkatársai[4] elsőfokú változásnak neveznek. Ez az alkoholizmus esetében szárazság és józanság különbségeként fogalmazható meg: a száraz alkoholista kétségbeesett erőfeszítéseket tesz arra, hogy ne igyon, de ebben az állapotban semmi örömét nem leli. Nem szabad innia, azaz elvettek tőle egy bevált és működő, a közérzetét gyorsan, hatékonyan, és többnyire kalkulálható módon befolyásoló kémiai szert. A helyzetében beállott változást előszeretettel a veszteségek nyelvén fogalmazza meg, az új állapotot inkább megfosztottságként mintsem megszabadulásként éli meg.  Külső nyomásra megváltoztatta ugyan a rendszer egyik elemét, de maga a rendszer változatlan maradt. Nagyjából ugyanúgy él, gondolkodik, viselkedik, mint annak előtte, de helyzete most azzal súlyosbodik, hogy egy önként vállalt (az esetek egy részében a környezete által ráerőszakolt) tilalmat vesz a nyakába. Ez a watzlawiki értelemben vett tipikus elsőfokú változás (szárazság), azaz, a rendszer folyamatos negatív visszacsatolásai nyomán megváltozott egy elem, de a rendszer egésze gyakorlatilag változatlan maradt. Az elsőfokú változás ugyanis felszíni, az „ugyanabból többet" (jelen esetben az „ugyanabból semmit") elvét követi, de nem érinti a függő működésmódjának alapstruktúráját és mintázatait.

Száraz és a józan állapot különbségei

SZÁRAZ

JÓZAN

megfosztott

megszabadult

„tartom magam"

„fejlődök, építkezek"

merev, feszült, keserű örömtelen

felszabadult, derűs

kiközösített, magányos

támogató közösség tagja

pótszerek

teljes szermentesség

továbbra is játszmák részese

játszmamentes,[5] nyílt kommunikáció

Hiánymotivált (Maslow)

 • Epizodikus célok
 • Érdek-kapcsolatok
 • Függés a környezettől
 • Kívülről irányított
 • Énközpontúság
 • Követelő szeretet
 • Instrumentális tanulás

 

Növekedésorientált (Maslow)

 • Folyamatos növekedés
 • Érdek nélküli kapcsolatok
 • Függetlenség a környezettől
 • Belülről irányított
 • Énmeghaladás
 • Önzetlen szeretet

Komplex személyiségváltozás

 

A betegnek változatlanul a szerről szól az élete, de most annak a hiányáról, ami talán még a korábbinál is erősebb kapcsolatot jelenti az elhagyott szerhez. Watzlawick és munkatársai a változásról szóló könyvükben az úgynevezett kilencpontos feladványon mutatják be az első és a másodfokú változás különbségét. A feladványban az ábrán szereplő kilenc pontot négy vonallal kell összekötni anélkül, hogy felemelnénk a tollat a papírról.

 

img_cube.gif

 

A józanság - a watzlawicki logikában és a valóságban is - másodfokú változást kíván és feltételez, vagyis nem elég a rendszerből kivonni az alkoholt (a drogot, a kényszeres viselkedést stb.), mivel az egyén életvitele érdemi változás híján alapvetően „függő" jellegű marad, a szenvedélybeteg gondolkodásmód, beidegződések és megrögzöttségek pedig előbb-utóbb szinte törvényszerűen megcsúszáshoz, visszaeséshez vezethetnek. A változás nem indulhat ki a rendszeren belülről, de magának a rendszernek belülről késznek kell lennie a változásra (a már többször említett „megadó várakozás"), lévén külső behatás nélkül ezt nem képes megvalósítani. A kilencpontos feladványt csak akkor tudjuk sikeresen megoldani, ha kilépünk a megoldással kapcsolatos korábbi szemléleti keretünkből (jelen esetben abból az előfeltevésből, hogy a pontok egy négyzetet alkotnak, és a megoldásnak erre figyelemmel kell lennie). A sikeres megoldáshoz szükséges a teljes rendszer szabályainak és normáinak meghaladása, egyfajta „metalépés"[6] megtétele, vagyis a korábban alkalmazott problémamegoldó stratégiák rendszerszintű, kreatív és bátor megváltoztatása. (A függők esetében a metalépés egy társadalmilag konstruált hamis kódból való kilépést is jelent. Ilyen hamis kód például az alkoholista számára az a sokszor megfogalmazott normatív előírás, miszerint az jelentené a „gyógyulását", ha következmények nélkül meg tudna inni egy pohár bort.)

 

4 vonal.gif

A watzlawick-i fogalmi keret - noha megalkotói elsősorban nem a szenvedélybetegek felépülése, hanem egy általános változáselmélet céljaira dolgozták ki - alkalmasnak tűnik a függők életében lezajló felépülési folyamat modellezésére is. A „szárazsággal", azaz a szer puszta elhagyásával szemben a „józanság" vagy „tisztaság" jelentése a teljes absztinencia, vagyis a teljes szermentesség, az örömteli, boldog és derűs állapot, a lelki béke, amelyben a szenvedélybetegnek már van jövőképe, és amelyben megkezdődhet a pótlólagos személyiségfejlődés, a felnőttkori (újra)szocializálódás, a kapcsolatok gyógyítása, az autonóm, immár szociálisan is ágenssé váló személyiség megformálása. A „józanság" szó ezért nem csupán az egyén szermentes állapotára utal, hanem egy tartós attitűdre és a tapasztalati tanuláson alapuló személyes életfilozófiára is. A szerhasználat abbahagyása, vagyis a „száraz" szesz és/vagy drogmentes állapot a józanság szükséges, de nem elégséges feltételeként is meghatározható. A szárazság csupán olyan eszközérték, ami lehetővé teszi a valódi cél, a józanság elérését. A betegség csupán a kiindulópont, ami a sikeres felépülés folyamatában a személy önmegismerését, kiteljesedését, önmeghaladását, a jungi „individualizáció"[7] a rogersi „valakivé válás"[8] lehetőségét is magában hordozza. A józanodás a magányos egyén helyett közösségi keretben önmagára találó, a törődés, az együttérzés és a szenvedés képességével is rendelkező személy[9] kialakulásának esélyét kínálja a felépülő számára.

A felépülési program során meginduló önismereti-személyiségfejlődési folyamat a szociálpszichológiában az ún. Johari-ablak néven ismert modell[10] segítségével írható le.

 

ablak

 

Az aktív szenvedélybeteg esetében a modellben nyílt területnek nevezett, vagyis az észlelhető, mások számára ismert tulajdonságokat és viselkedését magába foglaló rész a betegség progressziója során egyre szűkebbé válik. Megnövekszik viszont a rejtett terület, ami azokat az érzéseket, gondolatokat, viselkedésmódokat tartalmazza, amelyeket szándékosan elrejtünk mások elől. A függőség-betegség igencsak kedvez a „vak területet" megnövekedésének is, amely mező azokat a mások által észlelhető viselkedésmódokat és cselekedeteket tartalmazza, amelyeknek mi magunk nem vagyunk a tudtában. A felépülés során a józan gondolkodás és életmód a fenti folyamatokat lassan megfordítja, egyre nagyobbá válik a nyílt terület, egyre kisebb lesz a rejtett terület, és a reflexív életvitelnek, a csoportos élményeknek, a sorstársaktól folyamatosan érkező visszajelzéseknek, az önmagához való őszintébb viszony kialakulásának köszönhetően a felépülő személyiségében lassan összezsugorodik a vak terület, csökken a „vakfolt".

A józanságmunka művelése egy új diszkurzív gyakorlat, a józanság nyelvének, a józan beszédkódnak[11] az elsajátítását és használatát is feltételezi. Az ennek a beszédmódnak a leírására tett, empirikus vizsgálaton alapuló kísérletek megállapításai szerint a józanságbeszéd „a domináns kultúrával való összehasonlításban a spiritualitás jelenti a döntő különbséget, ami alatt itt elsősorban az önmagunkról való gondoskodásnak (self care) közösségi gyakorlatba ágyazottságát értjük. A spiritualitás nem gyakorolható a kontroll bizonyos szintű feladása nélkül. Megváltozott, szakrális jellegű idő- és térszemlélethez vezet, ahol az életesemények, az emlékek egységes értelmezési keretbe kerülnek. Hangsúlyossá válik a személyes történet direkcionalitása: mindennek, ami a személlyel történik, felismerhető célja, értelme, és jelentősége van. A józan beszédkód olyan közösséget konstituál, amely a szenvedélybetegek egy részének lehetővé teszi alapvető kapcsolati problémáik számukra elérhető megoldását, ezzel együtt a spirituális fejlődést".[12]

Az aktív szerhasználó és a józanodó felépülő beszédkódja

 

AKTÍV SZERHASZNÁLÓ

JÓZANODÓ FELÉPÜLŐ

Én, egyén(iség)

Mi, közösség

Kontroll, irányítás, ellenőrzés

Ráhagyatkozás, elengedés, történés

Elszigetelődés

Megosztás

Monológ

Dialóg

Önzés

Altruizmus, szolidaritás

hatalom, kontroll, kompetíció

Szolgálat, elfogadás, kooperáció

Hitetlenség, bizalmatlanság, ateizmus

Bizalom, hit, kegyelem, hála

 

A józanság beszédkódja elsősorban radikális személyességében, alanyiságában különbözik a függők tanult tehetetlenségről, az elszenvedett életért másokat felelőssé tevő, panaszkultúrán, önsajnálaton, a körülmények hibáztatásán, és szeretet kicsikarásán vagy „kikoldulásán" alapuló korábbi beszédmódjától. A józanság nyelve az „első személy politikájának" talaján áll. A józansági narratívák elbeszélőit ily módon „saját életük teoretikusainak",[13] de egyben egy józanodási praxis, egy józan kultúra aktív résztvevőinek is tekinthetjük. A narratív tudásnak terápiás funkciója, és közvetlen gyakorlati haszna van a felépülésben.

A felépülőt körülvevő hedonisztikus-önközpontú kultúra üzenetei jellemzően az erő, az aktivitás, a cselekvés, a „dolgok formálásának" a „mindent jobban tudásnak" a nyelvén beszélnek, és az ehhez tartozó magatartás-és viselkedéskódokat jelölik meg követendőként. A józanság beszédkódja ennek éppen az ellentétén, az erőtlenségen, a megadáson, az alázaton, az elfogadáson, a kontroll elengedésén, a „semmit nem tudáson" alapul. A domináns kultúrában a legnagyobb akaraterő - paradox módon - alighanem a tehetetlenség, az erőtlenség beismeréséhez, és a segítség elfogadásához kell.

Társadalmi kódok - felépülési ajánlások

Légy erős!

 

Ismerd be erőtlenségedet.

 

Tartsd kézben az életed!

 

Tehetetlen vagy az életeddel.

 

Irányítsd az eseményeket!

 

Add át a kontrollt másnak.

 

Harcolj a végsőkig, soha ne

add fel!

 

Add fel a kilátástalan

küzdelmet!

 

Győzd le a betegséged!

 

Tanulj meg együtt élni a betegségeddel.

 

 

Légy kivételes!

 

Egy vagy a sok közül.

Légy egyéniség!

Válj személyiséggé, és a közösség tagjává!

 

A józanságmunka elsődleges terepe nem a gyűlés, hanem a mindennapi élet világa. A felépülőnek a közösségben töltött napi egy óra az „edzésmunkát" biztosítja, a józanodásért vívott mérkőzéseket a hétköznapokban, ismeretlen és idegen pályákon, sokszor kedvezőtlen körülmények, elfogult bírók, ellendrukkerek előtt kell lejátszani. A felépülés folyamatában a függők a korábbi élethelyzetüket jellemző „páciens" (passzívan tűrő, elszenvedő szubjektum) vagy a kliens (patrónusa védelme alatt álló) státuszát[14] maguk mögött hagyva fokozatosan „ágenssé", cselekvő alannyá, saját életük és élettörténetük alkotó szerzőivé válhatnak, visszaszerezhetik az illetékességet saját sorsukban. A józanságmunka feltételezi az önmeghaladás igényének folyamatos jelenlétét („sikerült meglépnem magam", mondják sokszor a felépülő függők), folyamatos önreflektált létezést, változásra való nyitottságot, nem kevés bátorságot, kitartást, türelmet, és alázatot kér a felépülőtől. Az antikvitás kontextusában Michel Foucault az „önmagaság technikáinak",[15] követője és kritikusa, Pierre Hadot „önkultúrának"[16] nevezte az ilyenfajta eljárásokat. Egy újfajta törődésetika körvonalazódik a folyamat során, amelynek keretében a felépülő megtanul felelősséget vállalni önmagáért, ezen keresztül pedig szolidaritást vállalni a józan közösség fennmaradásában és mások segítésében, vagyis megtanulja és működteti  a kölcsönösség elvét életében.

 


[1] White, W. - Cloud, W. (2008) 'Recovery Capital: A primer for addiction professionals'. Counselor 9(5).

[2] Laudet A. ..B. (2008) Recovery Capital as Prospective Predictor of Sustained Recovery. Life satisfaction and Stress among former poly-substance users. Subst Use Misuse 8:43(1) : 27-54.

[3] Sen, A. (2003) A fejlődés mint szabadság. Budapest : Európa.

[4] Watzlawick, P. et al. (1990) Változás. Budapest : Gondolat.

[5] V.ö. Steiner, C. (1989) Alkoholisták játszmái. A sorskönyvek elemzése. Budapest : O.A.I.

 

[6] Mándi N. (2011) A mező elhagyása: a „metalépés" lehetősége az addiktológiai rehabilitáció során. „Reintegráló közösségek". Tudományos Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, 2011.09.09.

 

[7] Jung, C. (2008) A személyiség fejlődéséről. In: A személyiség fejlődése. Budapest : Scolar 284-323.p.

[8] Rogers, C. (2004) Valakivé válni. A személyiség születése. Budapest : Edge 2000.

[9] Frankl, V. (2012) A szenvedő ember Budapest:Jel

[10] Barlai R. (1999) Egyéni hatékonyság. In: Rudas J. (ed.) Önismereti csoportok. Budapest : Animula 26-34.p.

[11] B. Erdős - Kelemen G. A józan beszédkód

http://www.communicatio.hu/mktt/dokumentumok/konferenciak/2005/poszterek/berdosm_kelemeng.htm (utolsó letöltés 2015.03.13.).

[12] U.o.

[13] Hyanninen,V. - Koski-Jannes, A. (1999) A függő viselkedésmódokból való felépülés narratívái. In: Rácz J. (2002) Drog és társadalom. Az addikció mintázatai. Budapest : Új Mandátum.

[14] B. Erdős M. (2014) A naiv cselekvés elmélete. In: B. Erdős M. - Márk M. (eds) Felépülő közösségek. Pécs : Pro Pannonia 105.p.

[15] Foucault, M. (1999) Az önmagaság technikái. In: Nyelv a végtelenhez. Debrecen : Latin Betűk.

[16] Hadot, P. (2010) A lélek iskolája. Budapest : Kairosz.